پیم ئه لین فه رموته شیتم.....راسته

بو ئه و که سه ی خوشه ویستی پی به خشیم

دل ببه به به رد زمان توش به دار

تو بیری مه که توش پیی مه لی یار

به وینه ی خوی بن بی عهدو به لین

له بیری بکه ن په یمان و قه رار


+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۳۱ساعت ۹:۵ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

چاوه ریی

چو ئاجر دل نه کورە، نهادی و سزانی
ئەلان بیته نا بەڵەد،وەدەردەکەی نێزانی


یەی عومر من مونتەزر، یەی نیگای ناز چەوت
جوانیم بی نەتیجه، وە شوین دڵ دەوانی


من دارا بیم چوقەیسەر، دیندار بیم چو یوسف
تو دڵ و دینم بردی، سەرو ماڵم ڕمانی


یا خام خامی خانم، یا مست مەی نابی
خەوەر نەیری چە کردی؟ وە عمرم و جه وانی


داغ دوریت وەیەی لا، داغ گرانم یه سه
بیته ڕفیق دشمن، دشمن دوس گیانی


وه چه ئومید بنیشم، و چه حاڵی بمانم
تو هەم پشتم وڵ کردی، هەم دڵەکەم شکانی


شێته نێوت مونتەزر، سەفر کەی وەی دیاره
هەر چەن خەوەر بیەن پیم، یەی ڕوو که پەشیمانی


+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۲۹ساعت ۲۳:۵۸ بعد از ظهر  توسط شیته  | 

بيرةوةری

بيرةوةری

 

باش له یادمه

دوو سال لةمةو پیش

تو بوت نوسیبووم

                        خوشم ئةوییت یانه؟

جوابم بو ناردی

                   تةنیا عةشقی تو هیوای ژیانه

لةدوای گورینی نامةو دیاری

تةسلیمی عةشقت  بووم به یةکجاری

ئةمه دوو ساله

 دوو سالی تةواو

من عاشقی توم

عاشقی چاوو برژاتگ و بروم

ئةمه دوساله

دلم له نیوی پةت و زةنجیره

حةبسی عةشقی راستی تویه

له دوایی دوو سال ئةوسا زانیومه

راست نیةو عةشقت هةمووی درویه

لةدوایی دوسال دةوره گوراوه

عةشقی کونت چون بیر نةماوه؟

له دوای دو سال

من بوت دةنوسم

چاوةروانم ماوی یانه؟

هیتا به تةمایی ئةی خوشةویست

بگةین به یةکتر ئا لةم ژیانه

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۲۴ساعت ۱:۳۵ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

وه فا؟

ئةو کةسةی که

خوشم دةویست

لةو پةری خوشةویستیدا

ئةو کةسةی

که نوقمم دةکرد

له دةریای عةشقی راستیدا

ئةو کةسةی که

دةیگوت،به بی یةکتر ناژین

به جیی هیشتم

لةو کاتةیدا

که تةنیاتر بوم له ئةوین

لةو کاتةیدا

خوم دانابوو

له جیگاکةی مةجنون و مةم

لةو کاتةیدا

خوشم دةویست

به وینةی خوم،نه زیاد نه کةم

بویه ئیسته وا بیزارم

له خوشةویستی و دلداری

چون دلنیام

عةشقی هةموو کچیک وةک ئةو

تةنیا دو روژه بازاری

***************************************************************

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۷ساعت ۱۶:۴ بعد از ظهر  توسط شیته  | 

بو؟

بو؟

هــات و خوی نــــــــواند و  رویی

دلی عاشقی شــــــكاند و رویی

من که بو چاوی ببومه شـــــاعیر

هةستی شیعری مـــراند و رویی

تةنیا جـــــاریکی بو مـــن پیکةنی

هــةزار جار دل گــــــــراند و رویی

خودا کةس نةیبی یاری جةفا کـار

تووی دووری پشـــــــــاند و رویی

دلــــــم ژیله موی ژیر خولةمیشه

دلی بةم جوره ســـــوتاند و رویی

خوشـــی نةویستم دروی پیکردم

قــلای هیوامی شــــیواند و رویی

بی دةنگ دانیشه شیته به بی دل

دلـــــــــدار دلی ســــــتاند و رویی

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۵ساعت ۱۴:۲ بعد از ظهر  توسط شیته  | 

سه فه ر

سه فه ر

ئاخر شـــةويَك من دةرِوَم جيَ ديَلَم ئةم هـــةواره

دةرِؤم بؤ ئةو شويَنةي عةشق كةش وهةواي لة باره

لةم خاك و خؤلَةي نامــــؤ خؤشةويستي گوناحه

دةرِؤم دلَــــم دةشكيَنم دةيدةم لةو بـــةردو داره

تانة و توانج و تةلتــيق باري ئاشقة هــــةردةم

لـــةم ولاتة بة ئاشق دةلين شيت و پةتـــــياره

وةفـــاو سةفـــا مردون لة گؤرســـتانة جيَيان

ئةوةي بــــاوي نةماوة عةهدو بةلَيَن قــــةراره

دلميان شــكاند لة سايةي عةشقت بوة بة هةزار

رةسمي ئاوينةي شــــكاو قوربان هةزار هــةزاره

هةتا مردن لؤمةم كةن دةس هةلَگري عةشقت نيم

بيشمــكوژن لة ريَتا سـةرم بؤت لة ســـــةر داره

قةت پةشيمان نيم لةوةي رؤژيك تؤم خوش ويستببيَ

بة هؤي عةشقي پــاكي تؤ بومة شيَتي ئةم شــاره

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۳ساعت ۲۱:۳۳ بعد از ظهر  توسط شیته  | 

وینه

وینه

نه ئاوینه م

نه بالا  به ژن

وه ره ژووری خه مه کانم

به ر  دووده ری

هه ستی پاکی شیعره کانم

له م ژ ووره ی من

دو موم ده گری

دنیای ده ریش مانگیکی تیا داگیرساوه

دوور مه روانه

سه یری شوشه ی به ر ده مت که

چون سیمای توی تیا راناوه

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۳ساعت ۵:۲۹ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

قه تیس مان

قه تیس مان

هه موو جاری

که چه پکیی وشه هه لده رنم

وه کو دیاری

بیده م له به روکی کچی‌

وای لی ده که ی

ببی به گوله ی قرپیاو و

له نیو دلی چه کی شیعری خوم را بچی

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۳ساعت ۴:۴۴ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

شیعریکی فارسی

جدایی

 

به لب های تو می سازم کلامی
سرود آشنایی یا سلامی
ندارم جز غم عشق تو در سر
ولی افسوس که از من جدایی


نمی دانی چه شوری در سرم بود
نمی دانی چه شوقی در پرم بود
نمی دانی چه بودم آن زمان ها
کجا روز جدایی باورم بود

شیرین بی تو ده مرم

جدا گشتیم ولی در ریشه با هم
جدا گشتیم ولی همیشه با هم
اگر چه روی هم را ما ندیدیم
ولی در انتظارو حسرت و غم

جدایی نقطه پایان ما نیست
کسی یاریگر ما جز خدا نیست
جدایی هم سرود دیگر ماست
کسی آگه ز راز ما دوتا نیست

کبوتر های عاشق بوده ایم ما
از این دنیای خاکی رو به بالا
پر پرواز خود را باز کردیم
پریدیم هر دو تامان تا کجا ها
*
جدایی اولش بی خانمانی ست
جدایی آخرش یک یادگاری ست
صفوف خاطرات تلخ و شیرین
که آن هم صحنه ای از زندگانی ست

جدایی حاصل تقدیر دنیاست
نویدش چشم امیدی به فرداست
اگر یک قفل بسته باشدش نام
کلیدش در میان آسمان هاست

جدایی آتشی از جنس آب است
تو می گویی که نه! سربی مذابست
به دیواری که محکم باشدش خشت
جدایی ضربه از پی خراب است
*
جدایی قطره های اشک و آه است
جدایی یک مسافر پا به راه است
صدای یک وداع خانمانسوز
و تصویر دلی بر روی ماه است
*
جدایی ساکت و خلوت نشین است
فضای خالی یک همنشین است
دلم آهسته در گوشم چنین گفت:
جدایی هم قشنگ و دلنشین است
*
اگر پایان غم هایش تو باشد
جدایی بهترین حرف زمین است

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۳ساعت ۳:۴۲ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

گوران

کاتی که زانی روژم گوراوه

ئه ویش وا گوراو رویشت به ولاوه

نه یگوت عاشقه دلی سوتاوه

نه یگوت لاوی خوی بو من داناوه

هه ر روژ به عیشقی یه کی مه ست ئه بی

له نیو عاشقان ده ست به ده ست ئه بی

بوچی به م جوره من به جی دیلی

ژه سته روژگار تو بو ژه ست ئه بی؟

--------------------------------------------------

هه تا ده ورم بو له ده ورم گه رای

وتت بو شه وی تارم خوت چرای

ئه م شه و زور تار بو شه وگاری ره شم

بلی تا به یان تو بو کی سوتای

---------------------------------------------------

ئه مه ش ده گوری و دی روژگاری تر

ئه ویش جی دیلی بو لای یاری تر

وه ک میلی سه عات ده گه ریی قوربات

بیجگه له درو نه ت بو کاری تر

----------------------------------------------

که نینت درو ُُُُ گریانت درو

گه رانی ناوی یارانت درو

منیش نامه ویی سویندم به چاوت

وازم لی بینه و یه جگاری برو 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۳ساعت ۲:۳۳ قبل از ظهر  توسط شیته  | 

مطالب قدیمی‌تر